Samorząd szkolny

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WRZESIEŃ 2017- CZERWIEC 2018- Zbieramy zakrętki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
29.09.2017- „Taneczny piątek” (1x w miesiącu te same osoby) Gabriela Włodarczyk 4B
PAŹDZIERNIK 2017- Początek akcji „DAJ WŁOS” Aleksandra Lech i Michalina Bracik 4B
13.10.2017- Dzień Muszki i Krawatu. Eryk Bytner i Igor Kowalski 7B
20.10.2017- Dyskoteka na Halloween. Alicja Dymkowska i Amelia Uścińska 6B
24.10.2017- Dzień Zucha i Harcerza. Ada Galińska i Kinga Bogusz 6A
27.10.2017- „Taneczny piątek”. Gabriela Włodarczyk 4B
10.11.2017- Dzień Piegów. Weronika Tarwacka i Zuzanna Sobczak 6B
24.11.2017- „Taneczny piątek” Gabriel Włodarczyk 4B
01.12.2017- Dyskoteka Klaudia Kucio i Maja Lewczuk 6A
GRUDZIEŃ 2017- Zbiórka darów we współpracy z ZHP „Szlachetna Paczka”
12.01.2018- „Taneczny piątek”. Gabriela Włodarczyk 4B
05-14.02.2018- Poczta Walentynkowa. Kamila Knieć, Paulina Włodarczyk i Marcelina Urbańska 7B
09.03.2018- Dzień Pluszowego Misia. Kacper Obręczarek i Oliwier Maciak 7B
13.04.2018- Dyskoteka Walentynkowa. Franciszek Kosiński i Mateusz Tomaszewski 4B
20.04.2018- Dzień Książki. Kinga Kaczanowska i Natalia Kasperek 6A
27.04.2018- Taneczny Piątek. Gabriela Włodarczyk 4B
MAJ 2018- Zbiórka pokarmu dla zwierząt ze schroniska w Milanówku. Julia Pryba i Agnieszka Kasperek 6A
15.05.2018- Dzień Kota i Psa. Kamila Knieć i Marcelina Urbańska 7B
18.05.2018- Dyskoteka Anastazja Żurawska
23.05.2018- Dzień Zucha i Harcerza. Ada Galińska, Kinga Bogusz 6A
25.05.2018- Taneczny Piątek. Gabriela Włodarczyk 4B
CZERWIEC 2018- Finał akcji „Daj włos” Aleksandra Lech i Michalina Bracik 4B
05.06.2018- Dzień Kibica. Dawid Ukomski i Nataniel Kijewski 7B
15.06.2018- Taneczny Piątek. Gabriela Włodarczyk 4B

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Postanowienia ogólne

1. W Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie działa Samorząd Uczniowski (SU)
2. SU tworzą wszyscy uczniowie Szkoły
3. SU działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dn. 7 IX 1991r., Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem SU

Prezydium Samorządu Szkolnego

1. Prezydium SU wybierane jest w wyborach powszechnych przez uczniów klas IV-VI
2. Prezydium składa się z Przewodniczącego i 2-3 członków
3. Do zadań Prezydium SU należy:

  • reprezentowanie SU wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
  • przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej
  • ustalanie i zatwierdzanie planu pracy na cały rok szkolny
  • kierowanie pracą SU, w tym pomoc lub przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
  • obrona praw i godności poszczególnych uczniów lub zespołów klasowych
  • organizacja i udział w akcjach charytatywnych

Tryb przeprowadzania wyborów

1. Kadencja prezydium SU trwa jeden rok
2. Wybory do SU dokonywane są w głosowaniu równy, tajnym i powszechnym w terminie do końca września każdego roku
3. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU
3. Kandydować w wyborach może każdy uczeń wybrany do Samorządu Klasowego uczęszczający do szkoły, nie sprawiający kłopotów wychowawczych, posiadający ocenę za zachowania co najmniej dobrą. Jeśli w klasyfikacji semestralnej członek prezydium z zachowania otrzyma ocenę poprawną lub niższą, osoba ta zostaje odwołana z pełnionej funkcji
4. Przewodniczącym SU zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Kolejne dwie osoby z największą liczbą głosów zostają członkami prezydium. W wypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwie osoby, zostają one obydwie powołane. Maksymalna liczba członów prezydium SU wynosi trzy osoby
5. Prezydium SU na pierwszym spotkaniu dokonuje podziału obowiązków, powołuje osoby wspomagające działania SU, ustala zakres obowiązków poszczególnych członków; kolejne zebrania SU odbywają się w zależności od potrzeb na bieżąco przez cały rok szkolny